افغانستان ِدرون ِما

گاه یک مطلب هیچ نیاز به توضیح ندارد و خود به اندازه‌ی کافی بیانگر حقیقت است. در اخبار داشتیم که هنوز چند ایالت در افغانستان تحت کنترل طالبان است . تازه بقیه مناطق هم مثل جزایری‌است که در دریای نیروهای بنیادگرا قرار دارد، کافی است نیروهای خارجی پایشان را بیرون بگذارند تا آنان دوباره کنترل همه‌ی افغانستان را به دست گیرند.


کتاب قوانین ملّا عمر یا مجموعه قوانین طالبان در افغانستان را نشر نگاه امروز به کوشش محمّد رضا حاج بابایی چاپ کرده است. صرفاً برای یادآوری آنچه برآن مرزوبوم گذشت سیزده قانون از قوانین طالبان را برگزیده‌ام و در پایان نیز حکم شخص ملّا عمر درباره‌ی نحوه‌ی معاینه‌ی زنان مریض را با حفظ رسم الخطّشان آورده‌ام. بدیهی است که منظوری فراتر از کشور همسایه دارم؛ اگر افغانستان ِبیرون به جبر تحت کنترل ِنیروهای خارجی است، با افغانستانی که درون ماست چه کنیم؟

1.هر زنی که با روی برهنه ، بی‌حجاب و یا هم بدون چادری از منزل بیرون شود، منزلش را نشانی نموده و برای شوهرش جزای لازم را بدهد ویا زن را با نظر داشت حالت جابه‌جا تهدید نماید.


2.در صورت کشف و دستگیری کست‌های ساز و سرود یا قلم‌های ویدیویی در دکّان هوتل و یا جاهای دیگرشنواننده‌ی کست‌ها یا مالک آنرا با نظر داشت حالت از یک الی بیست روز حبس نماید.


3.مردی که ریش را تراش و یا کوتاه نماید با نظر داشت حالت، مجرم تا ده روز حبس ویا حسب لزوم حاکم وقت تعزیر نماید.


4.هر گاه در وقت ادای نماز در دکّان شخص بالغ دیده شود، دکّان را از یک الی پنج یوم مسدود نماید.


5. فروشنده‌ی سامان کاغذ پران‌‌]بادبادک] را از ساختن و فروختن کاغذ پران منع و دکّان آن را الی سه روز مسدود و در صورت تکرار او را الی ده روز حبس نماید.


6.از محلّات رفت و آمد عامّه( دکّان، موتر، هوتل وغیره) مطلق عکس را به هر طریقه ممکن محو نماید.


7.عکّاسان نمی‌توانند بدون ضرورت مانند( پاسپورت و تذکره)عکس شخص را بگیرند.


8. دکانداران نمی‌توانند مجسّمه‌های پلاستیکی یا غیر پلاستیکی را به فروش رسانند یا خریداری نمایند.


9. شخصی که خلاف شریعت موهای خویش را به شکل بیتلی( انگریزی یا آمریکایی)آرایش دهد، وی دستگیر شود و موهایش را توسّط سلمانی بتراشد.


10. زنی که در قریه ، بادیه یا صحرا در جوار چشمه کالاشویی نماید وی را با آداب لازم منع، منزلش را نشانی و صاحب خانه را به طور لازم مجازات نماید.


11.در عروسی و سایر شادی ها( رقص) و سرودن زنان را با آواز بلند منع نماید. هر گاه در هر خانه چنین عمل کشف گردد، صاحب خانه را شدیداً مجازات نماید.


12. زن نمی تواند به حمّام‌های شهر رود.


13.موظّفین امربالمعروف و نهی عن‌المنکر مکلّف‌اند که خانم و شوهر را از صحبت آزاد در راه منع نمایند.

        


         حکم مقام امارت اسلام افغانستان درباره طرز معاینه و تداوی مریضان زنانه

شماره:1844


تاریخ14/8/1374

1.مریضان زنانه باید به طبیب( داکتر) زن مراجعه نمایند. بالفرض اگر به داکتر مرد ضرورت احساس شود، حتماً باید با زن مریض محرم دیگری موجود باشد.


2.مریضان زنانه و طبیبان( داکتران) مرد، هر دو مکلّف‌اند تا حین معاینه نمودن، حجاب شرعی را مراعات نمایند.


3.طبیب( داکتر) مرد مکلّف است جز به محل مرض زن مریض به جای دیگر نه نظر نماید و نه لمس نماید.


4.محل انتظار مریضان زنانه باید حتماً مستور باشد.


5.در شفاخانه، باید نوبت دهنده، مریضان زنانه معلوم باشد و دروقتی نوبت داده شود که مرد در آن دخیل نباشد.


6.در اطاقی که زن بستر باشد نوکریوال]کشیک[شب حین مراجعه مریض  مراجعه نماید، بدون مطالبه مریض حق ندارد که به اطاق مذکور داخل شود.


7. بین طبیبان(داکتر)زن و پرستار(مرد) وداکتر مرد و پرستار(زن) نشستن و سخن زدن ممنوع است، اگر به مفاهمه ضرورت پیدا شود، در آن صورت در حجاب با هم مفاهمه نمایند.


8. طبیبان(داکتران) زنانه مکلّف‌اند که در لباس کهنه از منزل به شفاخانه بیایند، لباس زینت به تن نه کنند و نه زینت دیگر نمایند.


9. کارکنان و پرستاران زن اجازه ندارند به اطاقهایی که در آن ها مرد بستر باشد بروند.


10.کارکنان شفاخانه‌ها مکلّف‌اند که مطابق اوقات تعیین شده اوقاف، نماز با جماعت را ادا نمایند. مسؤول شفاخانه ملّاامام و مسجد یا محل را برای نماز تعیین کند.


11. هیئت تفتیش امربالمعروف و نهی عن المنکر هر زمانی که جهت تعقیب شفاخانه یا معاینه خانه می روند، هیچ کس ممانعت ایشان را نموده نمی‌تواند.


در صورت تخلّف از موارد فوق به متخلّف جزای شرعی داده می شود.

                                  والسّلام


                                خادم اسلام


                امیرالمؤمنین ملّا محمد عمر (مجاهد)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics