پنجشنبه

اقسام جهل۱. جهل بسیط: آن‌ کس که نداند و بداند که نداند.
۲. جهل مرکّب: آن ‌کس که نداند و نداند که نداند.
۳. جهل مثلّث: آن‌ کس که نداند و نداند که نداند و جهل خود را علم پندارد.
۴. جهل مربّع: آن‌ کس که نداند و نداند که نداند و جهل خود را علم پندارد  و نخواهد که بداند.
۵. جهل مکعّب: آن‌ کس که نداند و نداند که نداند و جهل خود را علم پندارد و نخواهد که بداند و اگر کسی  بخواهد به او چیزی بیاموزد، خواهر و مادرش را عروس نماید.
السّیف البتّار فی محو أوهام الصّغار - مبرّزالدین سعید کاشغری( قرن ۱۰ هـ . ق) چاپ سنگی، ص ۲۲
در پاسخ به دعوت علی‌رضا مازاریان، انتخاب و نوشته شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics