جمعه

خلوت‌گزيدگي

   

                      هر سخن‌سنجی که خواهد صید معنی‌ها کند
                                                                 چون زبان می‌باید اوّل خلوتی پیدا کند
                      زینهار از صحبت بدطینتان پرهیز کن
                                                                 زشتی یک رو هزار آیینه را رسوا کند
                     عمرها می‌بایدت با بی‌زبانی ساختن
                                                                 تا همان خاموشیت چون آینه گویا کند
                     می‌کشد بر دوش صد توفان شکست حادثات
                                                            تا کسی چون موج ازین دریا سری بالا کند
                     خاک مجنون را عصایی نیست غیر از گردباد
                                                                   ناله‌ای کو تا بنای شوق ما بر پا کند
                     سخت دور افتاده‌ایم از آب و رنگ اعتبار
                                                           زین گلستان هر که بیرون جست سیر ما کند
                    بی‌خطایی نیست« بیدل» اضطراب اهل درد
                                                                 اشک چون بیتاب گردد لغزشی پیدا کند  
          

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics