چهارشنبه

بیدل و خبرگان

                                                                                                    چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
               
                        این‌قـدر ریــش چه معنی دارد                 غیر تشـویش چه معنی دارد
                        آدمی خرس؟ چه ظلم است آخر              مردحق میش؟ چه معنی دارد
                        حذر از زاهـد مسـواک به سـر                عقرب و نیش چه معنی دارد
                        دعوی پوچ به این سامان ریش                 نـرود پیـش چه معنی دارد
                        یک نخود کلّه و یک من دستار               این کم‌ و بیش چه معنی دارد
                        شیــخ بر عـرش نپـرّد چه کـنـد                 غـیر پر ریش چه معنی دارد
                        بیدل‌اینجاهمه ریش‌است‌وفش‌است             ملّت و کیـش چه معنی دارد

۱ نظر:

 1. چو خواجه قصهٔ آخر زمان کرد
  به چندین جا از این معنی نشان کرد

  بله، پیش از بیدل دهلوی، شیخ محمود شبستری کار ریش را ساخته بود:

  به جمعیت لقب کردند تشویش
  خری را پیشوا کردی زهی ریش

  کاش بقیه این قسمت گلشن راز را هم به پیوند می‌آوردید که به‌شدّت وصف حال است.

  پاسخحذف

Real Time Web Analytics