پنجشنبه

پسر کو ندارد نشان از پدر


مجنون را گفتند که: رگ بزن تا درد سرت آرام گیرد، از سر مستی و بی خودی از زبان او بجست که روا باشد. چون فصّاد آوردند تا رگ او بگشاید، افغان کرد که: های چه می کنی خون لیلی را چرا می‌ریزی؟ من اگر چه مجنون بودم ، در نمکسار ِعشقْ لیلی شدم و در من غیر لیلی چیزی نمانده است که:
اجزای وجود من همه دوست گرفت            نامیست زمن بر من باقی
اگر نیش بر من زنی بر لیلی زده باشی و اگر از من بُری از لیلی بُریده باشی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics