یکشنبه

مستان سلامت مي‌كنند


رو آن ربابی را بگو  مستان سلامت می کنند              وان مرغ آبی رابگو مستان سلامت می‌کنند
وان میر ساقی را بگو مستان سلامت می‌کنند             وان‌عمر باقی رابگو مستان سلامت می‌کنند
افسون مرا گوید کسی؟ توبه زمن جوید کسی؟            بی پاچومن پویدکسی؟مستان‌سلامت می‌کنند
 ای آرزوی آرزو ،  آن پــرده را  بــردار  رو              من کس‌نمی دانم جزاومستان‌سلامت می‌کنند
ای ابر خوش باران بیـا وی مسـتی یاران بیـا              وی شاه طرّاران بیا، مستان سلامت می‌کنند
آن میر مهـرو را بگو وان چشـم جادو را بگو             وان‌شاه‌خوش‌خورابگومستان‌سلامت‌می‌کنند
آن میرغوغا را بگو وان شورو سودا را بگو             وان سروخضرارابگومستان سلامت‌می‌کنند
آن جان بی‌چون رابگو وان دام مجنون را بگو            وان‌در مکنون رابگومستان سلامت می‌کنند
آن دام آدم را  بـگو ،  وان جـان ِعالـم را  بگو            وان یاروهمدم رابگومستان سلامت می‌کنند
آن بحر میـنا را بگو ،  وان چشم بیـنا را  بگو              وان طور سینارابگومستان سلامت می‌کنند
آن توبه سوزم را بگو وان خرقه دوزم را بگو             وان نور روزم رابگومستان‌سلامت می‌کنند
آن عید قربان را بگو  وان شمع قرآن را  بگو            وان فخررضوان‌رابگومستان‌سلامت‌می‌کنند
اینجایکی‌باخویش‌نیست‌یک‌مست‌اینجا‌بیش‌نیست             اینجاطریق‌وکیش‌نیست‌مستان‌سلامت‌می‌کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics