یکشنبه

همسایه‌ی دیواربه‌دیوار


ای قـوم به حـج رفتـه کجائیـد کجائیـد
معشــوق همینجـاسـت  بیائیـد  بیائیـد
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه‌هوایید؟
گر صورت ِبی صورت ِمعشـوق ببینید
هم خواجه‌وهم خانه‌وهم کعبه شمایید
ده ‌بـار  از آن راه  بدان خـانه برفتیـد
یکبـار از این خـانه بر این بام برآییـد
آن خانـه لطیف‌است نشانهاش بگفتید
از خواجه‌ی آن خانه  نشـانی بنمـایید
یک دسته‌ی گل کواگر آن باغ بدیدیت؟
یک گوهر جان کواگر از بحر خدایید؟
با اینهمه آن رنج شما  گنج شمـا باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید
چند بیت اول غزل مولوی با صدای دولتمند خالف.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics