دوشنبه

عزای تو حماسه است


                  
                     ای خون اصلیت به شتک‌ها ز غدیران 
                                                                         افشانده شرف‌ها به بلندای دلیران
                     جاری شده از کرب‌وبلا آمده و آنگاه
                                                                        آمیخته با خون سیاووش در ایران
                      تو اختر سرخی که به انگیزه‌ی تکثیر 
                                                                         ترکیـد بر آیینه‌ی خورشیدضمیران
                     ای جـوهـر سـرداری سـرهـای بـریـده
                                                                       وی اصـل نمیـرنـدگـی نسـل نمیـران 
                     خرگاه تو می‌سوخت در اندیشه‌ی تاریخ
                                                                     هربار که آتش زده شد بیشه‌ی شیران
                     آن شب چه شبـی بود که دیدند کواکـب 
                                                                      نظـم تو پراکنـده و اردوی تـو ویران
                      وان روز که با بیرقی از یک تن بی‌سر 
                                                                        تا شـام شـدی قـافله‌سـالار اسیـران
                      تا بـاغ شـقایـق بشـونـد و بشکـوفـنـد 
                                                                      باید کـه ز خـون تـو بنوشنـد کویـران
                      تـا انـدکـی از حـقّ سخـن را بگـزارنـد 
                                                                       بایـد کـه ز خـونـت بنـگارنـد دبیـران
                     حدّ تو رثا نیست عزای تو حماسه‌است 
                                                                     ای کاسته شأن تو از این معرکه‌گیران 
شادروان حسین منزوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics