جمعه

ساعت اعدام


            
در قفل ِِدر کلیدی چرخید
لرزید بر لبانش لبخندی
چون رقص ِآب بر سقف
از انعکاس تابش ِخورشید
در قفل ِدر کلیدی چرخید
***
بیرون
رنگ ِخوش ِسپیده‌دمان
ماننده‌ی یکی نُت ِگمگشته
می‌گشت پرسه‌پرسه‌زنان روی
                                      سوراخ‌های نی
دنبال ِخانه‌اش...
***
در قفل ِدر کلیدی چرخید
رقصید بر لبانش لبخندی
چون رقص آب بر سقف
از انعکاس تابش خورشید
***
در قفل در
کلیدی چرخید.
احمد شاملو- ۱۳۳۱

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Real Time Web Analytics