ايماگويه‌هاي حسين

                                                                                                             شنبه ۲۴ دي ۱۳۹۰
       
به چه كسي بايد خوبي كرد؟
شخصي نزد او گفت:«اگر نيكي به نااهل برسد تباه مي‌شود» امام حسين گفت: «چنين نيست بلكه نيكي همچون رگبار است كه بايد به نيك و بد برسد.»
  
هدف وسيله را توجيه مي‌كند؟
شخصي به امام حسين نامه نوشت كه با دو كلمه‌ي مختصر مرا پندي ده. حضرت به وي نوشت: «كسي كه از نافرماني خدا در صدد چيزي برآيد، آنچه را اميد دارد زودتر از دست مي‌دهد و آنچه را بيم دارد، زودتر سر مي‌رسد.»
  
نشانه‌هاي دانايان و نادانان
از نشانه‌هاي ناداني «كشمكش با نابخردان» و از نشانه‌هاي دانايي «نقّادي شخص از گفتار خود» و «آگاهي از اسرار آراي گوناگون» است.
  
زمامداران نااهل
بدترين اوصاف زمامداران «ترس از دشمنان»، «بي‌رحمي بر ناتوانان» و «خودداري به هنگام بخشش» است.
   
سكوت در برابر نادرستي
شايسته نيست كه انسان مؤمني، گنهكاري را ببيند و بر او انكار ننمايد.
  
معيار تميز حاكم دادگر از ستمگر
به هيچ پادشاهي دستور درمان مده، زيرا اگر سودش بخشد سپاست نمي‌گويد و اگر زيانش رسد به تو تهمت مي‌زند.
   
(فرهنگ جامع سخنان امام حسين، ترجمه علي مؤيّدي، نشر معروف، قم)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics